Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. De bedingen van onze algemene voorwaarden maken deel uit van al onze offertes, van alle overeenkomsten, leveringen en facturen. De koper/opdrachtgever wordt geacht kennis ervan te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de koper/ opdrachtgever, dan wel van diens vertegenwoordigers, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

2. Al onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Al onze prijzen worden steeds vermeld exclusief BTW en zonder leveringskosten, die behoudens wanneer anders voorzien, niet begrepen zijn in de verkoop en het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke facturatie op grond van de plaats van de levering.
Behoudens anders voorzien bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand.

3. Ingeval van annulering van de bestelling of overeenkomst door de koper/opdrachtgever zijn wij zonder meer gerechtigd schadeloosstelling te verlangen van ten minste 25% van het algeheel bedrag van de overeenkomst of bestelling, tenzij de geleden schade en/of te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zijn wij gerechtigd volledige schadeloosstelling te vorderen, onverminderd ons recht ook nakoming van de overeenkomst te vorderen, al dan niet gekoppeld aan een schadevergoedingsactie.

4. Al onze facturen zijn ten laatste 8 dagen na factuurdatum betaalbaar

5. Iedere op haar vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vereist is verhoogd worden met een intrest van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en dit ten tiel van conventionele schadevergoeding.

De verkochte goederen worden pas eigendom van de koper/opdrachtgever nadat de verschuldige sommen volledig betaald zijn. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper c.q. opdrachtgever zodra deze ter zijner  beschikking worden gesteld.

Al de door ons ontworpen modellen, schetsen, grafische ontwerpen, schikkingen, software enz. welke ook de gebruikte techniek mogen wezen, zijn uitsluitend onze eigendom en mogen noch nagemaakt noch gereproduceerd worden, behoudens onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

Wij zullen nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de koper/opdrachtgever in de initiële opdracht.

Onverminderd de ons toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst te onzer keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder da wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

6. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de koper/opdrachtgever verzuimt de goederen in ontvangst te nemen begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document, bij ontstentenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.

7. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, alsmede de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Voor alle geschillen die naar aanleiding van huidige offerte/levering/factuur/overeenkomst mochten ontstaan zullen enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

laatste update op 23/03/2017

KIES VOOR EEN BETER RENDEMENT EN VRAAG UW OFFERTE AAN

Betaalbare en hoogwaardige zonnepanelen met 10 jaar garantie!